Ochrana osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Informácie o ochrane osobných údajov  na www.spolocnost.lidl.sk

(Verzia 1.1; Stav 01.03.2024)

Ochrana osobných údajov je pre nás dôležitá

Ďakujeme Vám za návštevu našej webovej stránky www.spolocnost.lidl.sk. Nasledujúce informácie o ochrane osobných údajov Vám poskytnú informácie o druhu a rozsahu spracovania Vašich osobných údajov pri používaní našej webovej stránky. Osobné údaje sú informácie, ktoré sú, resp. môžu byť, priamo alebo nepriamo priradené k Vašej osobe. Ako právny základ pre ochranu osobných údajov slúži predovšetkým Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ (ďalej len „GDPR“).

 

 1. Zobrazenie našej webovej stránky

Účely spracovania osobných údajov / Právne základy:

Pri zobrazení našich webových stránok sa vo Vašom koncovom zariadení cez otvorený prehliadač automaticky a bez vášho pričinenia  na server našej webovej stránky odošlú nasledujúce údaje:

 • IP adresa použitého koncového zariadenia s pripojením na internet,
 • dátum a čas prístupu,
 • názov a URL otvoreného súboru,
 • webová stránku / aplikáciu, z ktorej bol prístup uskutočnený (Referrer-URL),
 • Vami použitý prehliadač a príp. operačný systém Vášho počítača, ako aj
 • názov Vášho poskytovateľa internetových služieb.

Vyššie uvedené údaje sa zároveň dočasne uložia do pamäte v tzv. Log-file súboroch (protokolové súbory) na nasledujúce účely:

 • zabezpečenie nerušeného spojenia,
 • zabezpečenie komfortného používania našej webovej stránky / aplikácie,
 • vyhodnotenie bezpečnosti a stability systému.

Právny základ pre spracovanie IP adresy je čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávnený záujem vyplýva z vyššie uvedených účelov spracúvania osobných údajov. Ak spracovanie osobných údajov slúži na uzavretie zmluvy, právnym základom pre spracovanie osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

Príjemcovia / Kategórie príjemcov:

Pri vyššie uvedenom spracúvaní osobných údajov budú v našom mene Vaše osobné údaje spracúvané tiež zmluvnými partnermi predovšetkým z oblasti IT hostingu. Títo spracúvajú Vaše osobné údaje na základe našich inštrukcií ako poverení poskytovatelia služieb a sú vždy starostlivo vybraní a zmluvne zaviazaní podľa čl. 28  GDPR.

Doba uchovávania / Kritériá pre stanovenie doby uchovávania:

Osobné údaje sa uchovávajú po dobu siedmich dní a potom sa automaticky odstránia.

 1. Kontaktný formulár/ e-mailový kontakt

Účely spracovania osobných údajov / Právne základy:

Ak chcete s nami nadviazať kontakt, môžete nám Vašu požiadavku poslať cez príslušný kontaktný formulár. Následne Vás presmerujeme na príslušnú webovú stránku. Vďaka tomu môžete získať priamo kontakt s osobou, ktorá najlepšie odpovie na Vašu požiadavku.

Informácie o ochrane osobných údajov na ďalších našich weboch nájdete nižšie.

Ak nás kontaktujete priamo prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej na našej webovej stránke, Vaše osobné údaje použijeme iba na konkrétny účel, a to na spracovania Vašej požiadavky.

Právnym základom pre spracovanie osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR alebo článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Náš a zároveň Váš oprávnený záujem na tomto spracovaní údajov vyplýva z cieľa odkázať Vás na správnu kontaktnú osobu, odpovedať na Vaše otázky a v prípade potreby vyriešiť existujúce problémy.

Doba uchovávania / Kritériá pre stanovenie doby uchovávania:

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete v súvislosti s Vašimi e-mailovými požiadavkami, zvyčajne vymažeme alebo anonymizujeme najneskôr do 90 dní od poskytnutia konečnej odpovede na Vašu požiadavku. Skúsenosti nám ukazujú, že po 90 dňoch už spravidla neprichádzajú dodatočné otázky týkajúce sa našich odpovedí. Ak si uplatníte svoje práva ako dotknutá osoba (pozrite nižšie), Vaše osobné údaje sa budú uchovávať 3 roky po konečnej odpovedi, aby sme dokázali, že sme Vám poskytli komplexné informácie a že boli splnené zákonné požiadavky.

Informácie o lehotách uchovávania osobných údajov v súvislosti s požiadavkami adresovanými na zákaznícky servis, nábor zamestnancov alebo oblasť nehnuteľností nájdete v príslušných informáciách o ochrane osobných údajov, ktoré sme pre uviedli vyššie.

 

 1. Použitie Cookies a podobných technológií na spracovanie užívateľských údajov

Účely spracovania osobných údajov / Právne základy:

Spoločnosť Lidl Slovenská republika, s.r.o., so sídlom Ružinovská 1/E, 821 02 Bratislava je prevádzkovateľom vo vzťahu k osobným údajom spracúvaným v súvislosti s používaním tzv. Cookies  a iných podobných technológií na spracovanie užívateľských údajov  vo vzťahu k webovej stránke www.spolocnost.lidl.sk.

Cookies sú malé súbory, ktoré sa ukladajú do pamäte vo Vašom koncovom zariadení (notebook, tablet, smartfón a i.) vždy, keď navštívite našu webovú stránku. Cookies nespôsobujú vo Vašom koncovom zariadení žiadnu škodu, neobsahujú žiadne vírusy, trójske kone alebo iný škodlivý softvér. V cookies sa ukladajú informácie, ktoré súvisia s používaním koncového zariadenia. To však neznamená, že tým získame priamo informáciu o Vašej totožnosti.

Používanie súborov Cookies a ďalších technológií na spracovanie užívateľských údajov slúži, v závislosti od kategórie súborov Cookies alebo iných technológií, na nasledujúce účely:

 • Technicky nevyhnutné: Sú to cookies a podobné nástroje, bez ktorých nemôžete využívať naše služby (napr. na správne zobrazenie našich webových stránok /požadovaných funkcií, ktoré chcete využiť, atď.).
 • Zvýšenie pohodlia: Tieto technológie nám umožňujú zohľadniť Vaše skutočné alebo predpokladané preferencie pre pohodlné používanie našich webových stránok. To nám napríklad umožňuje zobrazovať naše webové stránky v jazyku, ktorý je pre Vás vhodný.
 • Štatistika: Tieto technológie nám umožňujú vytvoriť a spracovať anonymné štatistiky o využívaní našich služieb. To nám umožňuje napríklad určiť, ako môžeme našu webovú stránku ešte lepšie prispôsobiť zvyklostiam používateľov.
 • Marketing: Vaše užívateľské správanie je možné vysledovať aj na rôznych webových stránkach, v prehliadačoch alebo na koncových zariadeniach pomocou identifikácie používateľa (jedinečný identifikátor).

 

Prehľad informácií o súboroch cookie a ďalších použitých technológiách spolu s príslušnými účelmi spracovania, dobami uchovávania a ich poskytovateľmi nájdete v našich Cookies informáciách.

V súvislosti s používaním súborov cookie a podobnými technikami spracovania údajov o používaní sa v závislosti od účelu spracúvajú najmä tieto typy osobných údajov:

Technicky nevyhnutné:

 • Zobrazenie webovej stránky užívateľom kvôli uloženiu stavu súhlasu používateľa s cookies pre aktuálnu doménu (napr. Cookie Consent).

Zvýšenie pohodlia:

 • Prispôsobenie užívateľského rozhrania užívateľovi (napr. výber preferovaného jazyka)

Štatistiky:

 • Pseudonymizované profily užívateľov s informáciami o používaní našej webovej aplikácie. Patria sem najmä:
  • typ prehliadača / verzia,
  • použitý operačný systém,
  • použité zariadenie,
  • tzv. „refferer URL“ (predtým navštívená webová stránka)
  • IP adresa zariadenia a názov zariadenia
  • čas požiadavky servera,
  • individuálne užívateľské ID
  • zobrazené časti webovej stránky (správanie pri surfovaní).
 • IP adresa je pravidelne anonymizovaná, takže ju vo všeobecnosti nemožno vysledovať späť k Vašej osobe.

 

Marketing:

 • Pseudonymizované užívateľské profily s informáciami o používaní našich webových stránok. Patria sem najmä:
  • IP adresa,
  • unikátne ID užívateľa;
  • potenciálny záujem o produkty;
  • zobrazené časti webovej stránky (správanie pri surfovaní)
 • IP adresa je pravidelne anonymizovaná, takže ju vo všeobecnosti nemožno vysledovať späť k Vašej osobe.

Právnym základom pre používanie cookies na zvýšenie pohodlia, štatistických a marketingových cookies (a podobných nástrojov) je Váš súhlas v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Právnym základom pre použitie technicky potrebných súborov cookies (a podobných nástrojov) je článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR, t. j. spracúvame Vaše osobné údaje, aby sme Vám mohli poskytovať naše služby v procese uzatvárania alebo plnenia zmluvy.

Váš súhlas môžete odvolať / upraviť kedykoľvek s účinnosťou do budúcnosti bez toho, aby bola dotknutá zákonnosť spracúvania vykonávaného na základe súhlasu až do doby odvolania. Jednoducho kliknite sem a urobte výber. Odstránením zodpovedajúcich zaškrtávacích políčok môžete rýchlo a jednoducho odvolať svoj súhlas s príslušným účelom spracovania.

Príjemcovia / Kategórie príjemcov:

V rámci spracovania osobných údajov pomocou cookies a podobných nástrojov na spracovanie údajov o používaní využívame špecializovaných poskytovateľov služieb. Títo poskytovatelia služieb spracúvajú Vaše údaje v našom mene ako sprostredkovatelia, v každom prípade sú starostlivo vybraní a zmluvne zaviazaní v súlade s článkom 28 GDPR. Všetky spoločnosti uvedené v našich Cookies informáciách ako poskytovatelia konajú ako sprostredkovateľ na základe nášho poverenia.

V súvislosti s našou spoluprácou so spoločnosťou Google LLC sú vyššie uvedené údaje zvyčajne spracúvané aj na serveroch v USA na štatistické účely.

Doba uchovávania / Kritériá pre stanovenie doby uchovávania:

Doba uchovávania jednotlivých Cookies je uvedené v našich Cookies informáciách . Pokiaľ je v stĺpci „Platnosť do“ uvedená informácia „Persistent“, súbor Cookies sa uloží trvale, až kým nebude odvolaný príslušný súhlas.

 1. Tlačové správy

Účely spracovania osobných údajov / Právne základy:

Na našej stránke sa môžete prihlásiť na odber našich tlačových správ. Na to je potrebné pri prihlásení sa na odber našich tlačových správ vložiť <Zoznam údajov >. Tieto následne spracujeme za tým účelom, aby sme Vám mohli e-mailom posielať naše tlačové správy.

Právnym základom pre takéto spracovanie osobných údajov je Váš súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Aby sme si mohli byť istí, že pri zadávaní e-mailovej adresy nedošlo k žiadnej chybe, použijeme postup tzv. Double-Opt-In: Keď napíšete svoju e-mailovú adresu do zadávacieho poľa, pošleme vám e-mailom potvrdzujúci link. Až keď kliknete na tento potvrdzujúci link, bude Vaša e-mailová adresa zaradená do databázy na zasielanie tlačových správ.

Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou pre budúcnosť, napr. zaslaním odvolania súhlasu na presse@lidl.land . V tomto prípade bude Vaša e-mailová adresa odstránená z databázy.

Príjemcovia / Kategórie príjemcov:

V rámci tlačových správ používame špecializovaných poskytovateľov služieb, napr. na formátovanie informácií a na ich odosielanie do určitého rozdeľovníka . Títo poskytovatelia služieb spracúvajú Vaše osobné údaje na základe nášho poverenia ako zmluvní sprostredkovatelia, sú vždy starostlivo vybraní a zaviazaní podľa čl. 28 GDPR.

V rámci našej spolupráce s [názov firmy]  sa vaše údaje spravidla spracúvajú aj na serveroch v tretej krajine [názov tretej krajiny]

Doba uchovávania / Kritériá pre stanovenie doby uchovávania:

Ak odvoláte svoj súhlas s prijímaním tlačových správ, bude vaša E-mailová adresa zablokovaná pre príjem tlačových informácií. Vaše údaje budú následne [po XX] vymazané z príslušných rozdeľovníkov e-mailov a zo systému.

 1. Spracovanie ďalších informácií

Účely spracovania osobných údajov / Právne základy:

Aby sme mali prehľad o tom, ako používate naše údaje a informácie, ktoré ste od nás získali v rámci našej spolupráce, uchovávame ďalšie relevantné informácie (napr. uverejnenia, publikácie, články). Tieto údaje získavame zásadne zo všeobecne dostupných zdrojov, ako napr. webová stránka Vášho média, printová verzia Vášho média, iné publikačné formy, ako aj porovnateľné stránky alebo sociálne siete.

Právnym základom pre spracovanie údajov je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávnený záujem vyplýva z hore uvedených cieľov spracovania osobných údajov.

Doba uchovávania / Kritériá pre stanovenie doby uchovávania:

Údaje sa za vyššie uvedeným účelom uchovávajú [XX rokov]  .

 

 1. Postúpenie osobných údajov externým médiám

Účely spracovania osobných údajov / Právne základy:

 

Pokiaľ ste ako aktívny alebo pasívny účastník niektorej z našich komunikácií súhlasili so zverejnením Vašich osobných údajov, napr. prostredníctvom tlačových správ, budeme Vaše osobné údaje uvedené v súhlase spracúvať na základe článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR.  Údaje jednorazovo postúpime externým médiám uvedeným v súhlase, aby ich mohli prípadne ďalej uverejniť.

Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou pre budúcnosť, napr. zaslaním odvolania súhlasu na presse@lidl.land , bez toho, aby tým bola dotknutá zákonnosť spracovania, ktoré sa uskutočnilo na základe súhlasu až po jeho odvolanie. V tomto prípade Vaše osobné údaje bezodkladne vymažeme. Berte prosím na vedomie, že nemáme žiadne možnosti ovplyvniť spracovanie a výmaz vašich osobných údajov tretími osobami.

Príjemcovia / Kategórie príjemcov:

V rámci spracovania osobných údajov budú Vaše osobné údaje poskytnuté novinárovi, resp. médiám/ vydavateľstvu a po ich zverejnení budú prípadne viditeľné aj v tretích krajinách mimo EÚ alebo EHP. Podrobnosti sú uvedené v konkrétnom texte súhlasu so spracovaním osobných údajov.

Doba uchovávania / Kritériá pre stanovenie doby uchovávania:

Osobné údaje sú určené na jednorazové postúpenie médiám, avšak z dôvodov interného prehľadu (jednotný postup, zodpovedanie spätných otázok, zabezpečenie korektného podávania správ) ostanú uložené v pamäti na [XX rokov].

Uloženie Vašich osobných údajov tretími osobami nemôžeme žiadnym spôsobom ovplyvniť. Preto sa uplatnia informácie o ochranu osobných údajov príslušnej tretej osoby, ktorá osobné údaje od nás získala.

 1. Prenos osobných údajov do krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru

Ak poskytujeme osobné údaje príjemcom v tretích krajinách (t. j. so sídlom mimo Európskeho hospodárskeho priestoru), informujeme Vás o tom v informáciách o príjemcoch / kategóriách príjemcov v popise príslušného spracovania osobných údajov. Európska komisia potvrdzuje, že niektoré tretie krajiny majú štandard ochrany osobných údajov porovnateľný s úrovňou ochrany v Európskom hospodárskom priestore prostredníctvom takzvaných rozhodnutí o primeranosti. Zoznam týchto krajín nájdete na adrese http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_sk.html.

Ak v niektorej krajine neexistuje porovnateľný štandard ochrany osobných údajov, dbáme o to, aby bola ochrana osobných údajov primerane zaručená inými opatreniami. To je možné napr. prostredníctvom záväzných vnútropodnikových pravidiel, štandardných doložiek o ochrane údajov, ktoré prijala Európska komisia, certifikátov alebo schválených kódexov správania. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa prosím na našu zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov (bod 9).

 

 

 1. Vaše práva ako dotknutej osoby

Prehľad

Okrem práva na odvolanie Vašich nám udelených súhlasov máte pri splnení príslušných zákonných podmienok k dispozícii nasledujúce práva:

 • právo na informácie o Vašich osobných údajoch uložených u nás podľa článku 15 GDPR,
 • právo na opravu nesprávnych a doplnenie neúplných údajov podľa článku 16 GDPR,
 • právo na vymazanie Vašich osobných údajov uložených u nás podľa článku 17 GDPR,
 • právo na obmedzenie spracovania Vašich osobných  údajov podľa článku 18 GDPR,
 • právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR,
 • právo namietať podľa článku 21 GDPR.

Právo na informácie podľa článku 15 GDPR

Podľa článku 15 ods. 1 GDPR máte právo na požiadanie bezodplatne dostať informáciu o osobných údajoch, ktoré sú u nás uložené o Vašej osobe. Toto zahŕňa najmä:

 • účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú,
 • kategórie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú,
 • príjemcov, resp. kategórie príjemcov, ktorým boli, resp. ešte budú, poskytnuté osobné údaje týkajúce sa Vás,
 • plánovanú lehotu uloženia osobných údajov týkajúcich sa Vás alebo, pokiaľ o tom nie sú možné konkrétne údaje, kritériá na stanovenie času uloženia,
 • existenciu práva na opravu alebo vymazanie osobných údajov týkajúcich sa Vás, právo na obmedzenie spracovania prevádzkovateľom alebo právo na námietku proti tomuto spracovaniu,
 • existenciu práva na sťažnosť u dozorného orgánu,
 • všetky prístupné informácie o pôvode údajov, pokiaľ osobné údaje nebudú získané od dotknutej osoby,
 • existenciu automatizovaného rozhodnutia vrátane profilovania podľa článku 22 odsek 1 a 4 GDPR a § 28 ods. 1 a 4 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a – prinajmenej v týchto prípadoch – zrozumiteľné informácie o použitej logike, ako aj vplyvoch takéhoto spracovania na dotknutú osobu.

 

Ak sú osobné údaje posielané do tretej krajiny alebo do medzinárodnej organizácie, máte právo byť informovaný o vhodných zárukách podľa článku 46 GDPR v súvislosti s prenosom.

Právo na opravu podľa článku 16 GDPR

Máte právo požadovať od nás bezodkladnú opravu Vašich nesprávnych osobných údajov. Pri zohľadnení účelov spracovania máte právo požadovať doplnenie neúplných osobných údajov – aj pomocou doplňujúceho vyhlásenia.

Právo na výmaz podľa článku 17 GDPR

Máte právo požadovať od nás, aby osobné údaje týkajúce sa Vás boli bezodkladne vymazané, pokiaľ sa vyskytne jeden z uvedených dôvodov:

 • osobné údaje už nie sú viac potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo iným spôsobom spracované,
 • odvoláte Váš súhlas, o ktorý sa opiera spracovanie podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článok 9 ods. 2 písm. a) GDPR a už neexistuje žiaden iný právny základ na spracúvanie,
 • vznesiete námietku podľa článku 21 ods. 1 alebo ods. 2 GDPR proti spracovaniu a v prípade článku 21 ods. 1 GDPR neexistujú žiadne nevyhnutné oprávnené záujmy na spracovanie,
 • osobné údaje neboli zákonne spracúvané
 • vymazanie osobných údajov je potrebné na splnenie zákonnej povinnosti
 • osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponúkanými službami informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 GDPR.

Pokiaľ sme osobné údaje uverejnili a sme povinní vymazať ich, vykonávame pri zohľadnení dostupnej technológie a nákladov implementácie primerané opatrenia, aby sme tretie osoby, ktoré spracúvajú Vaše osobné údaje, informovali o tom, že aj od nich požadujeme vymazanie všetkých linkov k týmto osobným údajom alebo kópiám, resp. k replikám týchto osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania podľa článku 18 GDPR

Máte právo požadovať od nás obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov, ak bude splnený jeden z nasledujúcich predpokladov:

 • správnosť osobných údajov bude Vami spochybnená,
 • spracovanie je protiprávne a Vy namiesto vymazania požadujete obmedzenie spracovania osobných údajov,
 • prevádzkovateľ osobné údaje už viac nepotrebuje na účely spracovania, dotknutá osoba ich však potrebuje na uplatnenie, výkon alebo ochranu právnych nárokov,
 • vzniesli ste námietku proti spracovaniu podľa článku 21 ods. 1 GDPR, pokiaľ však ešte nebolo zrejmé, či oprávnené záujmy prevádzkovateľa prevažujú nad záujmami dotknutej osoby.

 

Právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR

Máte právo osobné údaje týkajúce sa Vás dostať v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte a máte tiež právo tieto údaje odovzdať inému prevádzkovateľovi bez obmedzenia z našej strany, pokiaľ

 • spracovanie prebieha na základe súhlasu podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) GDPR, alebo na základe  zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
 • spracovanie sa uskutočňuje pomocou automatizovaného postupu..

Pri uplatňovaní Vášho práva na prenos údajov máte právo požiadať o to, aby osobné údaje boli priamo poslané od nás inému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky vykonateľné.

Právo namietať podľa článku 21 GDPR

Za splnenia predpokladov podľa článku 21 ods. 1 môže byť proti spracovaniu osobných údajov vznesená námietka z dôvodov vyplývajúcich z osobitnej situácie na Vašej strane.

Uvedené všeobecné právo namietať platí pre všetky účely spracovania opísané v GDPR, ktoré sa spracúvajú na základe článku 6 ods. 1 písmeno f) GDPR. Na rozdiel od špeciálneho práva na námietku v súvislosti so spracovaním údajov na reklamné účely sme podľa GDPR povinní takéto všeobecné námietky akceptovať iba vtedy, ak nám uvediete na to dôvody nadradeného významu, napr. možné nebezpečenstvo pre život alebo zdravie. Okrem toho existuje možnosť obrátiť sa na dozorný orgán príslušný pre Lidl Slovenská republika, s.r.o., alebo na zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov Lidl Slovenská republika, s.r.o.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu podľa článku 77 GDPR

Máte tiež právo kedykoľvek podať sťažnosť dozornému orgánu nad ochranou osobných údajov. Za týmto účelom sa môžete obrátiť na dozorný orgán v tom členskom štáte EÚ, v ktorom máte trvalé bydlisko, alebo dozorný orgán toho štátu, v ktorom má sídlo prevádzkovateľ.

 1. Názov a kontaktné údaje prevádzkovateľa a údaje zodpovednej osoby

Tieto informácie o ochrane osobných údajov sa vzťahujú na spracovanie osobných údajov spoločnosťou Lidl Slovenská republika, s.r.o., Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava („prevádzkovateľ“) a pre webovú stránku www.spolocnost.lidl.sk .

Zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov spoločnosti Lidl Slovenská republika, s.r.o., je možné zastihnúť na vyššie uvedenej adrese listom adresovaným do rúk zodpovednej osoby alebo prostredníctvom e-mailovej adresy ochranaosobnychudajov@lidl.sk.