Vyhlásenie o ochrane osobných údajov pre naše profily na sociálnych sieťach

V nasledujúcom texte Vám chceme poskytnúť informácie o zaobchádzaní s Vašimi osobnými údajmi podľa čl. 13 Nariadenia o ochrane osobných údajov (ďalej len ako „GDPR“).

1. Zodpovednosť

Zodpovednými za zber a spracovanie dát, ktoré sú uvedené nižšie, sme čiastočne my, t. j. spoločnosť

Lidl Slovenská republika, v.o.s.
Ružinovská 1/E
821 02 Bratislava
Telefonický kontakt: +421 2 5827 9100
E-mail: ochranaosobnychudajov@lidl.sk

a čiastočne príslušní prevádzkovatelia platforiem sociálnych médií. Na určité typy spracovateľských operácií sme oprávnení my a prevádzkovatelia platforiem aj ako spoloční prevádzkovatelia v zmysle čl. 26  GDPR (spracovania podľa bodu 4).

My, spoločnosť Lidl Slovenská republika, v.o.s. (ďalej ako „spoločnosť Lidl“) prevádzkujeme nasledujúce stránky sociálnych médií:


- Facebook
- YouTube LidlSK
- YouTube Kuchyňa Lidla
- Instagram
- LinkedIn

Ďalšie údaje spoločnosti Lidl nájdete v našom Impressum.


2. Zodpovednosť prevádzkovateľov platforiem

Na spracovania osobných údajov prevádzkovateľmi platformy sociálnych médií (napr. správa členov a zdieľané informácie) máme iba obmedzený vplyv. Tam, kde to dokážeme ovplyvniť a môžeme parametrovať spracovanie dát, pôsobíme v rámci možností, ktoré sú nám dostupné, aby prevádzkovatelia platformy sociálnych médií s osobnými údajmi zaobchádzali v súlade s predpismi na ochranu osobných údajov. V mnohých prípadoch však nedokážeme ovplyvniť spracovanie osobných údajov prevádzkovateľom platformy sociálnych médií a tiež presne nevieme, aké dáta prevádzkovateľ platformy sociálnych médií spracúva. 

Prevádzkovateľ platformy prevádzkuje celú IT infraštruktúru služby, nastavuje vlastné ustanovenia o ochrane osobných údajov a udržiava vzťah používateľa k týmto dátam (ak ste registrovaným používateľom služby sociálnych médií). Okrem toho je prevádzkovateľ sám zodpovedný za všetky otázky týkajúce sa dát Vášho profilu používateľa, ku ktorému my ako podnik nemáme prístup.

Podrobnejšie informácie k spracovaniu dát prevádzkovateľom platformy sociálnych médií a ďalšie možnosti uplatnenia svojich práv (odvolanie súhlasu, právo namietať) nájdete vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov jednotlivých prevádzkovateľov platforiem sociálnych sietí:

- Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation
- YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=sk
- Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875
- LinkedIn: https://privacy.linkedin.com/

V prípade ak si zvolíte možnosť využitia službu Lidl Chatbot (https://lidlbot.sk), ktorá je dostupná prostredníctvom sociálnej siete Facebook  (Facebook Messenger), v rámci tejto služby je používaný nástroj spoločnosti ManyChat, INC., so sídlom 535 Everett Ave, Apt. 312, Palo Alto, CA 94301, USA, s názvom Manychat PRO. Informácie o ochrane osobných údajov k Manychat PRO je možné nájsť na webovej stránke https://manychat.com/privacy.html. Vaše osobné údaje budú použité výlučne na základe Vášho súhlasu a v súlade so zásadami spracovania osobných údajov prevádzkovateľa platformy sociálnej siete Facebook (https://www.facebook.com/privacy/explanation).

3. Naša zodpovednosť
a) Účel spracovania dát spoločnosťou Lidl / Právny základ

Účelom spracovania dát, ktoré realizuje spoločnosť Lidl na našich vstupoch na sociálnych médiách, je informovanie zákazníkov o ponukách, produktoch, službách, akciách, súťažiach s výhrami, vecných témach, novinkách v podniku a interakcia s návštevníkmi na sociálnych médiách k týmto témam, a odpovedanie na príslušné otázky v komentároch, na chválu alebo kritiku.

Samozrejme, že si v prípade potreby vyhradzujeme právo vymazať obsahy, prípadne Vaše obsahy zdieľame na našej stránke, ak je toto funkciou platformy sociálnych médií a komunikujeme s Vami prostredníctvom platformy sociálnych médií. Právnym základom je čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Takéto spracovanie údajov prebieha v záujme našich vzťahov s verejnosťou a komunikácie.

Prevádzkovateľ platformy sociálnych médií nemá možnosť pôsobiť na spracovanie Vašich dát, ktoré vykonáva spoločnosť Lidl v rámci komunikácie so zákazníkmi alebo v rámci organizovania súťaže s výhrami.

Ako už bolo uvedené vyššie, na miestach, na ktorých nám je to prevádzkovateľom platformy sociálnych médií umožnené, dbáme na to, aby sme svoje stránky sociálnych médií vytvárali v súlade s pravidlami ochrany osobných údajov.


b) Príjemca / Kategórie príjemcov:

Dáta, ktoré zadáte na našich stránkach sociálnych médií, ako napr. komentáre, videá, obrázky, „lajky“, verejné správy atď. sa na tento účel uverejnia pomocou platformy sociálnych médií a my ich v žiadnom okamihu nepoužijeme ani nespracujeme na iné účely. Vyhradzujeme si však právo na vymazanie protiprávneho obsahu, ak by to malo byť potrebné. To je prípad napr. pri komentároch, videách, obrázkoch, alebo správach, ktoré porušujú právne predpisy alebo sú v rozpore s právnym poriadkom, pri nenávistných komentároch, uštipačných komentároch (explicitnom sexuálnom obsahu) alebo dodatkoch (napr. obrázkoch alebo videách), ktoré za určitých okolností porušujú autorské práva, osobnostné práva, trestné zákony alebo etické zásady spoločnosti Lidl.

Váš obsah zdieľame na našej stránke vtedy, ak je toto funkciou platformy sociálnych médií a komunikujeme cez sociálne média. Ak nám položíte otázku na platforme sociálnych médií, odkážeme Vás (ak je to potrebné) prípadne aj na iné, bezpečné komunikačné cesty, ktoré zaručujú dôvernosť. Vždy máte možnosť, zaslať nám dôverné otázky na adresu, uvedenú pod bodom 1 alebo v impressum spoločnosti Lidl.

Pokiaľ ide o dáta, ktoré nám zašlete dôvernou cestou (napr. prostredníctvom funkcie súkromnej správy, listu alebo e-mailu), zásadne vylučujeme postúpenie dát tretím osobám mimo skupiny Lidl. Výnimočne sa dáta spracúvajú na našu objednávku u spracovateľov dát. Títo spracovatelia dát sú zakaždým starostlivo vyberaní, okrem toho ich podrobujeme auditu a zmluvne zaväzujeme podľa čl. 28 GDPR. Ďalej môže byť potrebné, aby sme časť z Vašej dôvernej správy postúpili zmluvným partnerom (napr. dodávateľom v prípade špecifických otázok, týkajúcich sa výrobkov) na spracovanie Vašej požiadavky. V týchto prípadoch však otázku najprv anonymizujeme, takže tretia osoba si nemôže vytvoriť žiadnu súvislosť s Vašou osobou. Ak by v konkrétnom prípade malo byť potrebné postúpenie Vašej osobnej informácie, o tejto skutočnosti Vás budeme vopred informovať a vyžiadame si Váš súhlas.


c) Trvanie uchovávania dát / Kritéria na stanovenie trvania uchovávania dát :

Všetky osobné údaje, ktoré nám v prípade otázok (podnet, pochvala alebo kritika) zašlete bezpečnou správou, vymažeme, resp. bezpečne anonymizujeme najneskôr 90 dní po dni, kedy Vám odošleme konečnú odpoveď. Uchovávanie dát v trvaní 90 dní zdôvodňujeme tým, že v ojedinelých prípadoch môže nastať situácia, že nás ako zákazník kontaktujete po odpovedi ešte raz v rovnakej veci a my potom potrebujeme mať možnosť oboznámiť sa s predchádzajúcou korešpondenciu. Skúsenosti nám ukázali, že spravidla po uplynutí 90 dní neprichádzajú ďalšie otázky na naše odpovede.

Všetky Vaše verejné posty (komentáre) na tomto vstupe na sociálnych médiách zostávajú neobmedzene zachované v časovej línii (Timeline), okrem prípadov, v ktorých ich vymažeme na základe aktualizácie základnej témy, porušenia práva alebo porušenia našich zásad alebo ak opäť Vy sami vymažete svoj post (komentár).

Ak Vaše dáta vymaže samotný prevádzkovateľ platformy sociálnych médií, na to nemáme žiadne možnosti, ako to ovplyvniť. Na takýto postup prevádzkovateľa platformy sa vzťahujú ustanovenia o ochrane osobných údajov príslušného prevádzkovateľa platformy , na ktoré odkazujeme vyššie v bode 2.


d) Súťaže s výhrami

Účely spracovania dát / právne základy: Máte možnosť zúčastňovať sa rozličných súťaží s výhrami na našej internetovej stránke, z nášho newsletteru, na našich vstupoch na sociálnych médiách alebo prostredníctvom aplikácie Lidl-App. Ak nie je v pravidlách príslušnej súťaže s výhrami stanovené niečo iné, alebo ste nám neudelili ďalší výslovný súhlas, Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli v rámci účasti na súťaži s výhrami, budú použité výlučne v rámci priebehu súťaže s výhrami (napr. zistenie výhercov, informovanie výhercov, zaslanie výhry, prípadne anonymné oznámenie výhercov). Ak na príslušnej sociálnej sieti pôsobíte pod svojím uvedeným menom alebo ste identifikovateľní na svojom profile pomocou fotografií, identifikáciu Vašej osoby inými používateľmi nemôžeme vylúčiť.

Právny základ spracovania dát v rámci súťaží s výhrami tvorí v zásade článok 6 odsek 1 písmeno b) GDPR. V prípade poskytnutia vyhlásenia so súhlasom so spracovaním osobných údajov v rámci súťaže s výhrami je právnym základom článok 6 odsek 1 písmeno a) GDPR, t.j. súhlas so spracovaním osobných údajov. Ak ste v rámci súťaží s výhrami svojím vyhlásením udelili súhlasy so spracovaním svojich osobných údajov, máte možnosť, tieto súhlasy kedykoľvek zrušiť s účinnosťou do budúcnosti.

Príjemca / kategórie príjemcov: Postúpenie osobných údajov tretím osobám nastane iba vtedy, ak je to potrebné na realizáciu súťaže s výhrami, resp. zaslanie výhry (napr. zasielanie výhier, ktoré posiela sponzor súťaže s výhrami alebo postúpenie dát prepravcovi) alebo ak ste nám na postúpenie Vašich osobných údajov udelili výslovný súhlas. Majte, prosím, na zreteli, že pri niektorých vstupoch na sociálne médiá je za určitých okolností možná účasť aj priamo na verejne dostupných webových vstupoch (napr. na nástenke alebo prostredníctvom komentárov) a tým aj ostatní používatelia prostredníctvom svojej interakcie s nami môžu verejne nahliadnuť do Vašej účasti. Okrem toho v takýchto prípadoch sa dá na príslušnom vstupe na sociálnych médiách identifikovať aj Vaša výhra. Ak ste na príslušnej sociálnej sieti prihlásení pod svojím menom alebo identifikovateľní prostredníctvom Vašich fotografií vo Vašom profile, identifikáciu Vašej osoby inými používateľmi nemôžeme vylúčiť.

Trvanie uchovávania dát / kritériá na stanovenie trvania uchovávania dát: Po ukončení súťaže s výhrami a oznámení výhercov súťaže vymažeme osobné údaje účastníkov. Osobné údaje výhercov v prípade vecných výhier sa uchovávajú počas zákonom stanovenej záručnej doby, aby sme mohli iniciovať opravu alebo výmenu tovaru v prípade výskytu poruchy. Pri účasti v súťaži s výhrami na stránke sociálnych médií (napr. pomocou postu alebo komentára) nemáme žiadny vplyv na vymazanie Vašich dát prevádzkovateľom platformy. Na to platia  ustanovenia príslušného prevádzkovateľa o ochrane osobných údajov, na ktoré odkazujeme v bode 2.


4. Spoločná zodpovednosť, čl. 26 ods. 1 GDPR

Medzi spoločnosťou Lidl a prevádzkovateľom platformy sociálnych médií existuje čiastočne vzťah podľa čl. 26 ods. 1 GDPR (Spoločná zodpovednosť):

V súvislosti s webtrackingovými metódami, ktoré používa prevádzkovateľ platformy sociálnych médií, sú činní prevádzkovatelia platforiem a spoločnosť Lidl, ako spoločne zodpovedné osoby. Webtracking môže pritom pracovať aj nezávisle na tom, či ste alebo nie ste prihlásení alebo registrovaní na platforme sociálnych médií. Ako sme už uviedli, žiaľ, nemáme žiadny vplyv na metódy webtrackingu, ktoré využívajú platformy sociálnych médií. Nemôžeme ho napr. vypnúť.

 

Právnym základom metód webtrackingu je čl. 6 ods. písm. f) GDPR. Záujem o optimalizáciu platformy sociálnych médií a príslušnej fanúšikovskej stránky treba pritom považovať za oprávnený v zmysle tohto ustanovenia.

 

Ďalšie informácie k príjemcom, resp. kategóriám príjemcov a trvaniu uchovávania dát, resp. kritériám na stanovovanie trvania uchovávania dát, sú uvedené vo Vyhláseniach o ochrane osobných údajov prevádzkovateľov platforiem, na ktoré odkazujeme v bode 2. Na tieto nemáme žiaden vplyv.

Možnosti na uplatnenie Vašich práv na zakázanie týchto webtrackingových metód nájdete vo Vyhláseniach o ochrane osobných údajov prevádzkovateľov platforiem, uvedených pod bodom 2. V tomto smere môžete tiež kontaktovať aj prevádzkovateľov platforiem pomocou kontaktných údajov, uvedených v príslušnej informácii uvedenej pod bodom 2.

Prosím, uvedomte si: Nedá sa vylúčiť, že dodávateľ platformy sociálnych médií využije Vaše dáta z profilu a Vášho používateľského správania, aby napríklad vyhodnotil Vaše zvyklosti, osobné vzťahy, záľuby atď. Spoločnosť Lidl nemá žiadny vplyv na spracovanie alebo zdieľanie Vašich dát prevádzkovateľom platformy sociálnych médií. 

5. Poučenie o právach dotknutej osoby

Pri spracovaní Vašich osobných údajov poskytuje GDPR Vám, ako užívateľom webových stránok, určité práva:

1.) Právo na informáciu (Čl. 15 GDPR): Máte právo požadovať potvrdenie o tom, či sú spracúvané  osobné údaje ohľadne Vašej osoby. Ak je tomu tak, máte právo na informáciu o týchto osobných údajoch a osobitne na informácie uvedené  v čl. 15 GDPR.

2.) Právo na opravu a vymazanie (Čl. 16 a 17 GDPR): Máte právo požadovať bezodkladne opravu nesprávnych osobných údajov, ohľadne Vašej osoby a príp. na doplnenie neúplných osobných údajov. Navyše máte právo požadovať okamžité vymazanie osobných údajov ohľadne Vašej osoby, pokiaľ nastal jeden z dôvodov uvedených v čl. 17 GDPR, napr. ak údaje už nie sú potrebné pre pôvodný účel.

3.) Právo na obmedzenie spracovania (Čl. 18 GDPR): Máte právo požadovať obmedzenie spracovania údajov, ak nastal jeden z predpokladov uvedených v čl. 18 GDPR, napr. ak ste podali námietku proti spracovaniu, po dobu prípadného overenia Vášho nároku.

4.) Právo na prenosnosť údajov (čl. 20 GDPR): V určitých prípadoch, ktoré boli osobitne uvedené v čl. 20 GDPR, máte právo dostať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, v štruktúrovanom, bežnom a strojom čitateľnom formáte resp. požadovať prenos týchto údajov na tretiu osobu.

5.) Právo na námietku (Čl. 21 GDPR): Ak je právnym základom spracovania osobných údajov čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR (spracovanie údajov pre zachovanie oprávnených záujmov), prináleží Vám právo, z dôvodov, ktoré vyplývajú z mimoriadnych situácií, kedykoľvek podať námietku voči spracovaniu Vašich osobných údajov. Potom už nebudeme spracovávať osobné údaje, okrem prípadu, ak by existovali preukázateľne nutné dôvody pre spracovanie z hľadiska ochrany osobných údajov, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby alebo ak spracovanie slúži k uplatneniu, vykonávaniu alebo hájeniu právnych nárokov.

Okrem toho Vám patrí právo podľa čl. 77 GDPR na podanie sťažnosti na dozorný úrad, ak ste toho názoru, že spracovanie osobných údajov ohľadne Vašej osoby porušuje ustanovenia právnych predpisov o ochrane osobných údajov. Právo podať sťažnosť možno uplatniť predovšetkým na dozornom úrade v členskom štáte Vášho miesta pobytu, Vášho pracoviska alebo miesta domnelého porušenia.


6. Kontaktné údaje zodpovednej osoby za ochranu osobných údajov
Ak v súvislosti s určitým spracovaním osobných údajov, na ktoré máme vplyv, chcete uplatniť svoje práva ako práva dotknutej osoby, obráťte sa, prosím, na nás. Našu zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov je možné kontaktovať na adrese

Lidl Slovenská republika, v.o.s,
Ochrana osobných údajov
Ružinovská 1/E
821 02 Bratislava
E-mail:
ochranaosobnychudajov@lidl.sk